Paper Tape Bootstrap Listing

LocationInstruction
xx7744016701START: MOV DEVICE,R1
xx7746000026
xx7750012702LOOP: MOV (PC)+,R2
xx7752000352DSPMNT:
xx7754005211 INC @R1
xx7756105711WAIT: TSTB @R1
xx7760100376 BPL WAIT
xx7762116162 MOVB 2(R1),LOAD(R2)
xx7764000002
xx7766xx7400
xx7770005267 INC DSPMNT
xx7772177756
xx7774000765 BR LOOP
xx7776yyyyyyDEVICE:yyyyyy


xx
xxMemory BankMemory Size
0104K
0318K
05212K
07316K
11420K
13524K
15628K


yyyyyy
DeviceAddress
Teletype Paper Tape Reader177560
High Speed Paper Tape Reader177550